Problemen met de Belastingdienst

Het lijkt zo eenvoudig. U vult het aangiftebiljet in, uw computer berekent in luttele seconden het terug te vorderen bedrag, de informatie wordt per modem verstuurd en binnen een maand krijgt u dit bedrag keurig op de rekening gestort. Maar wat als de teruggaaf volgens de Belastingdienst niet blijkt te kloppen, en achteraf duizenden guldens door u moeten worden terugbetaald? Welke mogelijkheden bestaan er om 'terug te vechten'?

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst, kunt u bezwaar aantekenen. Stuur het bezwaarschrift altijd direct naar de betrokken belastingeenheid. Gebruikt u bijvoorbeeld een 'standaard' antwoordnummer van de belastingdienst, dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit geldt ook voor bezwaarschriften die per e-mail worden verzonden. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag worden verstuurd (bij voorkeur aangetekend). Een eventuele aanslag of beschikking wordt dan opnieuw door de Belastingdienst beoordeeld. U krijgt een ontvangstbevestiging waarin staat hoe lang de afhandeling naar verwachting gaat duren. Er zijn drie mogelijke uitspraken: gehele toewijzing, gedeeltelijke toewijzing of afwijzing. De herziene aanslag kan overigens nooit hoger uitvallen dan de oorspronkelijke aanslag.

Beroep

Bent u het opnieuw niet eens met de beslissing, dan bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de belastingkamer van het gerechtshof. Hiervoor kunt u desgewenst een advocaat in de arm nemen, maar het is ook mogelijk om zelf te procederen. Als het beroep niet wordt toegewezen, en u bent nog niet moegestreden, bestaat de mogelijkheid tot cassatie bij de Hoge Raad. Hier wordt alleen gekeken naar eventuele vormfouten of onjuiste toepassing van het recht, de feiten worden niet meer door de Hoge Raad getoetst. Indien het hoger beroep wordt verworpen, resteren nog drie mogelijkheden. U kunt de Koningin een brief schrijven, maar dat is hoogst waarschijnlijk verspilde moeite. Verstandiger is het om een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman, die eventueel een onderzoek kan instellen. Tenslotte kunt u de staatssecretaris van Financiën verzoeken om de zogenaamde 'hardheidsclausule' toe te passen, waarmee in feite om een soepeler regeling voor uw specifieke situatie wordt gevraagd.

Persoonlijke problemen

Het kan natuurlijk ook zijn dat u ontevreden bent over de manier waarop een ambtenaar van de Belastingdienst u heeft behandeld. Dien dan een klacht in waarmee het handelen van de persoon in kwestie in twijfel wordt getrokken. Een dergelijke klacht moet worden ingediend bij de afdeling van de Belastingdienst waarover men een klacht heeft, en hij moet gericht zijn aan het hoofd van de afdeling. Vergeet niet op de enveloppe het woord 'klacht' te vermelden. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in de brochure 'Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst', die u gratis kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

Voor meer informatie klikt u links op een van de onderwerpen of zoekt u direct naar een belastingadviseur bij u in de buurt.

belastingadvies

IN DE SPOTLIGHT

  • Kantoor Augusteijn
  • Jor= Boekhouding en Administratie
  • EBportaal.nl
  • AD&H Administratie & Adviesburo