Overkoepelende organen

Het ambt van de belastingadviseur is een vrij beroep, en het is als zodanig niet onderhevig aan regulering of kwaliteitseisen. Echter, veel belastingadviseurs zijn aangesloten bij een organisatie, waar bepaalde regels worden vastgesteld. Een 'erkend' belastingadviseur is lid van een van de vier koepelorganisaties die Nederland kent.

De meeste belastingadviseurs kiezen ervoor zich aan te sluiten bij een organisatie voor belastingadviseurs. Een belastingadviseur die zich niet heeft aangesloten bij een van deze organisaties hoeft niet per definitie slecht te zijn, maar de kwaliteit valt lastiger te beoordelen. Kernactiviteiten van deze verenigingen zijn: kennisuitwisseling, het streven naar beroepserkenning en belangenbehartiging bij de overheid Nederland telt vier organisaties waar belastingadviseurs lid van kunnen worden. Iedere organisatie onderscheidt zich naar opleidingsniveau en doelgroep.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is een vereniging voor universitair geschoolde belastingadviseurs, en heeft ruim 3300 leden. De eerste drie jaar volgt elk (aspirant-)lid de postdoctorale opleiding bij de Stichting Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Belangrijke organen zijn de Raad van Tucht en Raad van Beroep (belast met de tuchtrechtspraak) en de Commissie van Beoordeling (belast met beslissingen over verzoeken tot toelating tot het lidmaatschap). Met name de grote accountants- en advieskantoren zijn bij deze bond aangesloten.

Het Register van Belastingadviseurs (RB) is het resultaat van de krachtenbundeling tussen het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Met ingang van 1 januari 2011 zijn deze verenigingen gefuseerd en als RB verder gegaan. Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van de ruim 7.200 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en hulp bij de praktijkuitoefening van haar leden.

Bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) zijn ongeveer 500 kantoren aangesloten. Het vereiste opleidingsniveau is HEAO, en/of MBA, en/of een praktijkopleiding Belastingrecht. Deze kantoren adviseren overwegend midden- en kleinbedrijven. Een bezoek van een onafhankelijke kwaliteitscommissie bepaalt of een kantoor lid mag worden van de NOAB. Zij lichten de hele kantoororganisatie door. De vereisten voor het lidmaatschap zijn: de beschikking over zelfstandige kantooruimte en verzekering voor beroepsaansprakelijkheid. Het NOAB geeft vijf keer per jaar een online nieuwsmagazine uit, waarin mededelingen voor het MKB worden gedaan. De NOAB heeft een bijscholingsprogramma dat verplicht is voor alle leden.

Voor meer informatie klikt u links op een van de onderwerpen of zoekt u direct naar een belastingadviseur bij u in de buurt.

belastingadvies

IN DE SPOTLIGHT

  • Finands administratiekantoor
  • Simaak
  • JWM Advies
  • EBportaal.nl